De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - in één oogopslag

Onderwerp van deze voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden (hierna: “Algemene voorwaarden”) zijn overeengekomen tussen jou als Deelnemer (“Deelnemer”) en EnergySwap B.V. (“EnergySwap”). Hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en jouw overeenkomst met ons, met inbegrip van jouw rechten en verantwoordelijkheden wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat je gebruik maakt van de EnergySwap diensten.

EnergySwap is een marktDeelnemer die de verkoop van zelf geproduceerde elektriciteit faciliteert waarbij EnergySwap enkel optreedt als agent. In dit kader levert EnergySwap diensten aan Deelnemers die gebruik maken van de EnergySwap diensten (zoals hieronder gedefinieerd). De EnergySwap diensten stellen Deelnemers in staat om zelf geproduceerde groene stroom rechtstreeks aan elkaar te verkopen of aan te kopen. EnergySwap treed steeds op als Beheerder en wordt gemachtigd als vertegenwoordiger van de Deelnemers voor hun interactie met de netbeheerder. Je hoeft geen energiecontract af te sluiten met EnergySwap en er zijn geen aansluitkosten of opzegvergoedingen in de relatie met EnergySwap. Je betaalt enkel voor de geleverde overtollige zelf geproduceerde elektriciteit en per verkochte kWh voor de diensten verleend door EnergySwap. Je wenst deze overeenkomst aan te gaan met als doel toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de EnergySwap diensten.

Je hebt onze Algemene voorwaarden geaccepteerd bij registratie als Deelnemer om van de EnergySwap diensten gebruik te maken en daarmee ben je gebonden door de hierin uiteengezette voorwaarden. Tijdens de registratie is je een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. Ook kun je hier een kopie downloaden.

Wanneer je je aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrek je ons persoonsgegevens. Aangezien jouw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om je op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees ons Privacybeleid aandachtig door: www.energyswap.be/privacybeleid. Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten.

Je zult volledig voldoen aan deze Algemene voorwaarden voor alle Deelnemers, ons beleid en alle andere delen van de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van EnergySwap diensten. Mocht je na het lezen van deze Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons. Je kunt contact met ons opnemen via contact@energyswap.eu. DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN - LEES DEZE AANDACHTIG DOOR

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene voorwaarden worden bepaalde begrippen telkens met een hoofdletter geschreven. Deze hebben de betekenis die daar hieronder aan wordt gegeven.

 1. Aanbod: het product- en/of dienstenaanbod (de zelf geproduceerde elektriciteit) van de Deelnemer die optreedt als verkoper dat via het Platform van EnergySwap wordt aangeboden tegen een minimale Verkoopprijs en kan worden gekocht door de Deelnemer die optreedt als koper. EnergySwap is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Deelnemers die optreden als verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de Verkoopprijs per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh die van toepassing zijn op de verkoop van zelf geproduceerde elektriciteit via het Platform van EnergySwap. Kennelijke vergissingen of (druk)fouten in het Aanbod binden niet. De Deelnemers die optreden als koper gaan door middel van de Deelnemersovereenkomst direct een overeenkomst aan met de Deelnemer die optreedt als verkoper voor de levering van de zelf geproduceerde elektriciteit tegen de overeengekomen Verkoopprijs.

 2. **Account: **om EnergySwap te gebruiken, moet je je eerst registreren en een gebruikersaccount aanmaken bij EnergySwap. Je moet een geldig e-mailadres opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Je zorgt ervoor dat alle informatie die je aan ons verstrekt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is. Om een transactie aan te kunnen gaan met een bepaalde Deelnemer die optreedt als verkoper of koper via het Platform van EnergySwap, dien je op je gebruikersaccount pagina een bankrekening of betalingsgegevens van jouw bankrekening of een betaalmethode toe te voegen. Een Deelnemer moet bijvoorbeeld op de gebruikersaccount pagina een van de beschikbare methoden aangeboden door EnergySwap kiezen over hoe de inkomsten aan de verkoper worden overgedragen van de koper. Deze methoden worden uitbetalingsopties genoemd. Als je btw-plichtig bent, moet je ons hierover informeren en ook jouw geldige btw-identificatienummer verstrekken. Je machtigt ons en onze dochterondernemingen om je betaling uit te voeren en kaartgegevens aan een externe betalingsprovider te verstrekken met als doel het verwerken van de betaling. Jouw betaalkaart aanbieder kan je valutawisselkosten in rekening brengen. Wij hebben geen controle over wisselkoersen of kosten die worden opgelegd door je betaalkaart aanbieder of bank en wij zijn niet verantwoordelijk voor het betalen van eventuele kosten of vergoedingen die door je betaalkaart aanbieder of bank in rekening gebracht worden. Indien informatie die je hebt ingediend bij ons verandert, werk je onmiddellijk alle informatie bij die verandert (inclusief betalings- en contactgegevens). Dit is bijvoorbeeld van belang omdat EnergySwap steeds optreedt als Beheerder en wordt gemachtigd als vertegenwoordiger van de Deelnemers voor hun interactie met de netbeheerder. EnergySwap dient alle wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de netbeheerder, bijvoorbeeld gezien de impact op de berekeningen van de volumes. Je stemt ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen, inclusief via e-mail, en tot de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals meer gedetailleerd beschreven in ons Privacybeleid. Je houdt jouw account-/inloggegevens vertrouwelijk en veilig, inclusief jouw gebruikersgegevens, wachtwoorden en elk ander deel van informatie die deel uitmaakt van onze beveiligingsprocedures, en je zult deze niet aan iemand anders bekendmaken. Je neemt onmiddellijk contact op met support@energyswap.eu als je denkt dat iemand jouw Account heeft gebruikt of gebruikt zonder jouw toestemming of als jouw Account onderhevig is aan enige andere inbreuk op de beveiliging. Je stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat: je uitlogt van jouw Account aan het einde van elke sessie, en om bijzonder voorzichtig te zijn bij het openen van jouw Account vanaf een openbare of gedeelde computer zodat anderen er geen toegang toe hebben, ze jouw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of vastleggen. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op jouw Account, zelfs als in strijd met de Algemene voorwaarden iemand anders jouw Account gebruikt.

 3. Deelnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in België aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet (allocatiepunt), het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, een gesloten distributienet van elektriciteit of een afnemer van thermische energie die aangesloten is op een warmte- of koudenet en die een of meer van de activiteiten genoemd hieronder uitoefent, terwijl die activiteiten niet zijn belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen: -elektriciteit produceren, hetzij op zijn eigen verblijfplaats of vestigingseenheid, hetzij via een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, waarbij de productie-installaties rechtstreeks of onrechtstreeks via de aansluiting van de Deelnemer zijn aangesloten op een elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, een gesloten distributienet van elektriciteit of een warmte- of koudenet; -het zelfverbruik van de geproduceerde elektriciteit, vermeld hierboven; -elektriciteit opslaan; -deelnemen aan energiediensten; -peer-to-peer handel voeren met of de verkoop tussen Deelnemers van de elektriciteit, vermeld hierboven, ook met een stroomafnameovereenkomst; -de elektriciteit, vermeld hierboven, verkopen, ook met een stroomafnameovereenkomst. Het recht om peer-to-peer handel te drijven met of de rechtstreekse verkoop tussen Deelnemers van de elektriciteit, vermeld hierboven, heeft geen invloed op de rechten en plichten van de betrokken partijen als eindafnemers, producenten of leveranciers.

 4. Betalingsvoorwaarden: de betalingsvoorwaarden beschrijven jouw overeenkomst om te betalen voor huidige en toekomstige goederen en diensten, samen met eventuele kosten of vergoedingen die door ons worden toegepast met betrekking tot goederen of diensten.

 5. Deelnemersovereenkomst: een overeenkomst met vooraf bepaalde voorwaarden voor de automatische uitvoering en afwikkeling van de transactie, rechtstreeks tussen Deelnemers. Nadat wij je matchen, stellen wij de Deelnemersovereenkomst (Peer-to-peer overeenkomst) op waarin de details voor de rechtstreekse verkoop en koop van de zelf geproduceerde elektriciteit, inclusief de Verkoopprijs, zijn vermeld. Alle belastingen en/of heffingen, die ter zake van de Deelnemersovereenkomst en/of de online dienst verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de Deelnemer(s).

 6. EnergySwap diensten en vergoeding of onze diensten: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die rechtstreeks door EnergySwap aan je worden aangeboden en geleverd en die mogelijk onderhevig zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen jou en ons. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toegang tot en gebruik van de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap en diensten onder het EnergySwap-merk in het kader van de rechtstreekse verkoop van zelf geproduceerde elektriciteit waaronder het publiceren van het Aanbod en het faciliteren van het tot stand komen van de Deelnemersovereenkomst tussen de Deelnemers (i.e. verkoper en koper). Jouw verkoop of aankoop van zelf geproduceerde elektriciteit via jouw Account wordt in ons systeem geregistreerd. Op basis van de aankopen brengen wij aan de koper automatisch de kosten voor de aankoop van de zelf geproduceerde elektriciteit periodiek in rekening of ingeval van verkopen ontvangt de verkoper de betaling voor de verkoop van de zelf geproduceerde elektriciteit op de bankrekening. Dit omvat tevens een specificatie van de in rekening gebrachte bedragen en bepaalde informatie over de geleverde zelf geproduceerde elektriciteit. EnergySwap verricht incassodiensten en betalingsverwerkingsdiensten (inclusief het uitgeven van facturen en ontvangstbewijzen namens onafhankelijke derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, Deelnemers die optreden als verkoper) zodat wij de kosten bij de koper in rekening kunnen brengen en deze kosten kunnen doorstorten naar Deelnemers die optreden als verkoper van zelf geproduceerde elektriciteit of naar EnergySwap voor de EnergySwap diensten (EnergySwap kan gelieerde partijen of derden inschakelen om deze diensten namens haar te leveren) (samen de "App/Website Services"). In ruil voor de EnergySwap diensten wordt aan de verkoper een nader overeen te komen vergoeding over de door de koper betaalde Verkoopprijs in rekening gebracht - inclusief gerelateerde belastingen, energiebelasting en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de koper in rekening worden gebracht - per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh (de "Commissie”). De verkoper erkent dat EnergySwap gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen op basis van objectieve criteria. De Deelnemer die optreedt als verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd. Onze vergoeding wordt in mindering gebracht op de door de koper betaalde Verkoopprijs per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh, die wordt betaald aan de verkoper. De betaling vindt plaats op de manier die wordt beschreven in het gedeelte Betalingsvoorwaarden hieronder en de inkomsten worden aan de verkoper uitbetaald.

 7. **Namen, Merken of Werken van EnergySwap: **betekent de bedrijfsnamen, logo’s, producten, handelsnamen, merken, dienstmerken, dienstkleding, andere eigendommen of auteursrechten van EnergySwap of haar licentiegever(s).

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand.

 9. Peer-to-peer handel in of verkoop van zelf geproduceerde elektriciteit: de verkoop tussen Deelnemers (i.e. verkoper en koper) van zelf geproduceerde elektriciteit die in het elektriciteitsdistributienet, plaatselijk vervoernet van elektriciteit, gesloten distributienet van elektriciteit of warmte- of koudenet geïnjecteerd is, door een Deelnemersovereenkomst met vooraf bepaalde voorwaarden voor de automatische uitvoering en afwikkeling van de transactie, rechtstreeks tussen Deelnemers. De zelf opgewekte elektriciteit die in het publieke net wordt geïnjecteerd wordt verkocht op kwartierbasis. Hiervoor is een digitale meter nodig. Daarnaast is een voorwaarde dat de Deelnemers elk een individuele aansluiting hebben op het net met elk een individuele meter en de Deelnemers hebben een contract bij een commerciële energieleverancier. Er is pas sprake van een daadwerkelijke verkoop wanneer (i) de verkoper overtollige zelf geproduceerde elektriciteit in het elektriciteitsdistributienet geïnjecteerd heeft en (ii) de koper binnen datzelfde kwartier elektriciteit van het elektriciteitsnet heeft afgenomen.

 10. Platform: de Website(s), App(s), tools en andere apparaten van EnergySwap en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de EnergySwap diensten beschikbaar worden gemaakt. We dragen redelijke zorg bij het leveren van ons Platform, maar we kunnen niet garanderen dat alles erop nauwkeurig is (we krijgen informatie van Deelnemers). Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige onderbrekingen of enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren/op te lossen. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat verkoper en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 11. Verkoopprijs of Totaalprijs: Verkoopprijs, Totaalprijs of koopprijs per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh inclusief btw, energiebelasting en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de koper in rekening worden gebracht. De koper betaalt de Verkoopprijs - inclusief gerelateerde belastingen, energiebelasting en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de koper in rekening worden gebracht - per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh aan EnergySwap. Indien de minimale Verkoopprijs vermeld door de Deelnemer die optreedt als verkoper dat via het Platform van EnergySwap wordt aangeboden lager ligt dan de maximale koopprijs vermeld door de Deelnemer die optreedt als koper, dan wordt de Verkoopprijs tussen Deelnemers gesteld op het gemiddelde van deze twee prijzen. EnergySwap betaalt de verkoper waarbij een vergoeding voor de EnergySwap diensten wordt ingehouden op de door de koper betaalde Verkoopprijs - inclusief gerelateerde belastingen, energiebelasting en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de koper in rekening worden gebracht - per verkochte eenheid energie-inhoud, uitgedrukt in kWh. Alle prijzen zijn in EUR.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wij zijn EnergySwap B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en geregistreerd voor btw-doeleinden onder het btw-identificatienummer NL863982384B01 in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 863982384 en kantoorhoudende aan het Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland (“EnergySwap”). Je kunt contact met ons opnemen via contact@energyswap.eu.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EnergySwap en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen EnergySwap en een Deelnemer.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EnergySwap voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij EnergySwap zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Bescherming van de privacy

EnergySwap hecht veel waarde aan jouw privacy en verwerkt je persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig volgens de wettelijke bepalingen. EnergySwap (de verwerkingsverantwoordelijke) is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens op basis van de EnergySwap diensten die je kiest voor gebruik. Ons Privacybeleid is hier in te zien: www.energyswap.be/privacybeleid. Het doel ervan is om je te informeren over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door EnergySwap en haar partners, evenals over jouw rechten onder de GDPR. De wettelijke grond voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens, evenals jouw rechten als betrokkene, zijn vastgelegd in het contract tussen jou als Deelnemer en EnergySwap als aanbieder van de hierboven genoemde EnergySwap diensten.

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

 1. Deze Betalingsvoorwaarden beschrijven jouw overeenkomst om te betalen voor huidige en toekomstige goederen en diensten, samen met eventuele kosten of vergoedingen die door ons worden toegepast met betrekking tot goederen of diensten.
 2. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten, zoals de EnergySwap diensten en gemachtigde automatische of eenmalige betalingen geef je EnergySwap toestemming om bedragen te reserveren, te beheren en te innen via de door jou opgegeven betaalwijze onder deze Betalingsvoorwaarden. EnergySwap kan deze Betalingsvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en eventuele wijzigingen zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.
 3. Wanneer je een betaalwijze aan jouw EnergySwap-account toevoegt, zoals een creditcard, kan bepaalde informatie waaronder, maar niet beperkt tot apparaatlocatie, het identificatienummer van het apparaat en kaartgegevens, naar EnergySwap worden verzonden en met onze betalingsverwerker worden gedeeld. Kaartgegevens worden tijdens de transmissie gecodeerd en EnergySwap heeft geen toegang tot het feitelijke kaartnummer. Wanneer de opgeslagen betaalwijze of een nieuwe creditcard wordt gebruikt voor de aanschaf van goederen en diensten op een door EnergySwap gehoste website of toepassing, worden de benodigde gegevens voor betalingsverwerking gedeeld met onze wereldwijde verwerkers en bankpartners om jouw betaling te verwerken, om te voldoen aan financiële richtlijnen, fraude te voorkomen en om eventuele betalingsproblemen op te lossen. Als je betaalt met behulp van jouw bankrekeninggegevens, worden deze gegevens door EnergySwap in een gecodeerd format opgeslagen, zodat onbevoegde toegang zonder specifieke toestemming wordt voorkomen. Voor informatie over de manier waarop we jouw betalingsgegevens gebruiken, verwijzen we naar het Privacybeleid van EnergySwap.
 4. Je moet ten minste één (1) geldige betaalwijze hebben toegevoegd aan jouw EnergySwap-account. Bij eventuele ontvangen diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht en geïnd via jouw opgeslagen betaalwijze, en deze kosten kunnen ook belastingen omvatten, zoals vereist door de wet. Indien jouw account- en betalingsgegevens niet correct, volledig en actueel zijn, bijvoorbeeld wanneer je opgeslagen betaalwijze ongeldig of verlopen is, heb je mogelijk geen toegang meer tot of kun je geen gebruik meer maken van bepaalde diensten.
 5. Als je opdracht geeft tot een bankbetaling, bijvoorbeeld een automatische overschrijving of machtiging, en indien wettelijk verplicht, zullen wij je ten minste drie (3) dagen vóór de vervaldatum van de betaling en ten minste één dag voordat de betaling wordt geïnd informeren. Je kunt deze machtiging op elk moment wijzigen of intrekken met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Je hebt bepaalde verhaalsrechten als een afschrijving niet in overeenstemming is met deze overeenkomst, zoals het recht op terugstorting in het geval van een niet-gemachtigde incasso die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden. Neem contact op met je financiële instelling voor meer informatie over je verhaalsrechten.
 6. Voor kosten die automatische betalingen ondersteunen, begrijp je dat de betaling via jouw betaalwijze zal worden geïnd telkens wanneer jouw dienst aan het eind van de voorgeschreven periode automatisch wordt verlengd, tenzij deze ten minste vierentwintig (24) uur vóór het eind van de huidige facturatieperiode wordt uitgeschakeld. Je kunt automatische betalingen op ieder moment beheren of uitschakelen in jouw EnergySwap-account.
 7. Als een poging om een betaling van jou via de in jouw EnergySwap-account opgeslagen betaalwijze te innen, mislukt, ga je ermee akkoord dat EnergySwap het verschuldigde bedrag voor goederen of diensten geheel of gedeeltelijk kan terugvorderen, zoals uiteengezet in deze clausule. Als we geen betaling kunnen innen, kunnen we contact met je opnemen via de informatie die in ons systeem staat, of een betalingsverzoek doen wanneer we diensten aan je verlenen. Als je inbreuk maakt op deze Betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld door bedragen waarvan de betalingstermijn is verstreken en die niet zijn aangevochten niet te betalen, kunnen we het gebruik van de gerelateerde diensten beperken of blokkeren totdat de betalingsproblemen zijn opgelost.

Artikel 6 - Jouw verplichtingen

 1. Wanneer je de App(s)/Website(s) Services gebruikt, moet je je houden aan alle toepasselijke wetten. Je mag de App(s)/Website(s) Services alleen gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en niet voor andere doeleinden waarvoor ze bestemd zijn zoals vermeld in deze Algemene voorwaarden. Je mag de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap niet misbruiken of ons of Externe Leveranciers zoals Deelnemers die optreden als verkoper bedriegen.
 2. Je moet nauwkeurige en complete informatie verstrekken wanneer je een Account registreert en wanneer je de App(s)/Website(s) Services gebruikt.
 3. Je Account is strikt persoonlijk. Het kan niet worden gedeeld met derden of gelicentieerd worden aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door EnergySwap. Nadat je een Account hebt aangemaakt: a. mag je niet meer dan één Account registreren tenzij we dat schriftelijk anders met je overeenkomen; b. mag je derden ​​uw Account niet laten gebruiken of jouw Account overdragen aan een derde; c. moet je jouw accountinformatie altijd nauwkeurig, volledig en actueel houden (inclusief betalings- en contactgegevens); d. moet je jouw inloggegevens te allen tijde vertrouwelijk houden en; e. moet je ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je reden hebt om aan te nemen dat iemand anders jouw gebruikersnaam of wachtwoord kent of als je vermoedt dat iemand anders jouw Account gebruikt.
 4. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele vergoedingen of kosten die worden gemaakt als gevolg van de levering door een verkoper of EnergySwap diensten die via jouw Account worden aangevraagd, zoals hieronder nader wordt beschreven.
 5. Je mag bij het gebruik van de App(s)/Website(s) Services geen overlast, ongemak of materiële schade veroorzaken, noch aan de Deelnemers, noch aan EnergySwap of enige andere partij.

Artikel 7 - Intellectuele Eigendom

 1. Intellectuele eigendom (“IP”): alle rechten, titels en belangen van welke aard dan ook die, zonder beperking, het karakter hebben of hebben van een octrooi, knowhow, handelsgeheim, geregistreerd ontwerp, auteursrecht, modelrecht, handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht dat in enig land bestaat, al dan niet geregistreerd of kan worden geregistreerd, alsmede alle daarmee verband houdende registratierechten met betrekking tot een van de bovengenoemde, al dan niet bestaande of in de toekomst gecreëerde, rechten. Onder “knowhow” wordt verstaan alle methoden, technieken, procédés, ontdekkingen, uitvindingen, innovaties, niet-octrooieerbare procédés, specificaties, recepten, formules, ontwerpen, plannen, documentatie, tekeningen, gegevens, ideeën, concepten, werken van auteurschap, of enige andere technische informatie.
 2. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden worden verleend. Onze App(s)/Website(s) Services, onze apparaten en alle gegevens verzameld via de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in al het voorgaande) zijn en blijven ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers. Het is je verboden (en je mag geen andere partij toestaan ​​om): (a) een deel van de mobiele applicaties en/of websites van de EnergySwap in licentie te geven, in sublicentie te geven, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te maken, verkopen, door te verkopen, over te dragen of te leasen); (b) gebruik te maken van reverse-engineering of proberen de broncode van de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap te extraheren, behalve voor zover dat wettelijk is toegestaan; (c) programma's of scripts te starten om enig deel van EnergySwap's mobiele applicaties en/of websites of gegevens te scrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins van datamining gebruik te maken; (d) EnergySwap-namen, -merken of -werken te gebruiken, weer te geven of te manipuleren voor enig ander doel dan het gebruik van de mobiele applicaties en/of diensten van EnergySwap; (e) (i) bedrijven, (ii) URL's, (iii) domeinnamen, (iv) namen of titels van softwaretoepassingen of (v) profielen van sociale media die EnergySwap-namen, -merken of -werken bevatten, te maken of te registreren of een verwarrend of substantieel vergelijkbaar merk, naam, titel of werk; (f) EnergySwap-namen, -merken of -werken te gebruiken als je profielfoto of achtergrond voor sociale media; (g) sleutelwoorden te kopen (inclusief, maar niet beperkt tot Google AdWords) die EnergySwap-namen, merken of werken bevatten; of (h) van toepassing zijn te registreren, verwijzen, gebruiken, kopiëren en/of eigendom te claimen in EnergySwap's Namen, Merken of Werken, of in een verwarrende of substantieel vergelijkbare naam, merk, titel of werk, op welke manier dan ook voor welke doeleinden dan ook, alleen of in combinatie met andere letters, leestekens, woorden, symbolen, ontwerpen en/of andere creatieve werken; behalve zoals toegestaan ​​in de hierboven verleende beperkte licentie.

Artikel 8 - Algemeen

 1. EnergySwap kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van wijzigingen. Je bent gebonden aan dergelijke wijzigingen na kennisgeving aan je in de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap en/of per e-mail. Als je niet akkoord gaat met deze wijzigingen, staat het je vrij om jouw Account te sluiten in overeenstemming met artikel 14.
 2. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Alle ongeldige, illegale of niet-afdwingbare bepalingen worden buiten beschouwing gehouden.
 3. We kunnen deze Algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen zonder jouw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat dit niet leidt tot een vermindering van de rechten waarop je krachtens deze Algemene voorwaarden of op wettelijke basis recht hebt. Je mag deze Algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk overdragen, aangezien je gebruik van de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap persoonlijk is, tenzij anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst met u, samen met eventuele aanvullende overeenkomsten met betrekking tot het aanbieden van App(s)/Website(s) Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot je toegang tot en gebruik van de App(s)/Website(s) Services.
 5. Mogelijk moet je aanvullende voorwaarden accepteren voor toegang tot of gebruik van de App(s)/Website(s) Services. Als er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden en de afzonderlijke overeenkomst, heeft deze laatste voorrang, tenzij anders vermeld in de afzonderlijke overeenkomst.
 6. Er staan geen derde begunstigden in deze Algemene voorwaarden, behalve zoals voorzien in deze Algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Je bent aansprakelijk voor eventuele schade die wij lijden als gevolg van jouw schending van deze Algemene voorwaarden, jouw misbruik van de App(s)/Website(s) Services of jouw schending van wetten of rechten van derden. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten die via jouw Account worden uitgevoerd, tenzij dergelijke activiteiten niet door je zijn geautoriseerd en je niet anderszins nalatig bent geweest.
 2. Om toegang te krijgen tot de App(s)/Website(s) Services, stem je ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen (naar onze keuze) en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, kosten, schadevergoedingen, boetes, sociale zekerheidsbijdragen en belastingen die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze Algemene voorwaarden, schending van toepasselijk recht of claims van derden die direct of indirect verband houden met jouw gebruik van de Externe diensten die omvatten, maar zijn niet beperkt tot, diensten en goederen, de EnergySwap diensten of jouw gebruik van de diensten in het algemeen.

Artikel 10 - Disclaimer

We bieden de App(s)/Website(s) Services ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’. De App(s)/Website(s) Services kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en/of andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie en zijn niet gegarandeerd altijd en zonder fouten beschikbaar.

Artikel 11 - Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt en/of sluit aansprakelijkheid uit die juridisch niet kan worden beperkt of uitgesloten, inclusief aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door ernstige nalatigheid en aansprakelijkheid als gevolg van fraude. Jouw rechten als consument worden gehonoreerd onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Wij zijn op grond van deze Algemene voorwaarden niet aansprakelijk voor inclusief maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken), restitutie of anderszins voor een van de volgende zaken die verband houden met het gebruik van de App(s)/Website(s) Services: (i) winstderving; (ii) verlies van verkopen of business; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies van gebruik of corruptie van software, gegevens of informatie; (vi) verlies van of schade aan goodwill en (vii) indirecte schade, reputatieschade of gevolgschade.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor: a. schade of verliezen die voortvloeien uit een transactie tussen jou en de andere Deelnemer; of b. de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de inhoud, producten of diensten van de Deelnemer.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de prestaties als gevolg van oorzaken buiten onze (redelijkerwijs te nemen) controle.
 5. Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor het gebruik van de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap (en niet met betrekking tot andere regelingen tussen ons waarvoor de aansprakelijkheidsregelingen worden geregeld door een afzonderlijke overeenkomst) zal niet meer bedragen dan vijfhonderd Euro (EUR 500).
 6. Voor zover wettelijk toegestaan geven wij geen garanties en wijzen wij alle aansprakelijkheid van de hand voor enig handelen of nalaten door jou of door derden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht met uitzondering van de regels (als je in de EU woont) die zien op wettelijke voorschriften voor consumentenbescherming in je land die voordeliger zijn voor u, in welk geval die bepalingen van toepassing kunnen zijn. Het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Je kunt een gerechtelijke procedure met betrekking tot de EnergySwap diensten aanhangig maken bij een bevoegde Nederlandse rechtbank. Als je consument bent en in de EU woont, kun je ook een gerechtelijke procedure met betrekking tot de EnergySwap diensten aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van het land waar je woont. Als je in de EU woont, kunnen we alleen gerechtelijke stappen tegen je ondernemen in het land waar je woont, tenzij je handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in welk geval je akkoord gaat met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank bij geschillen.

Artikel 13 - Proces geschillenbeslechting

EnergySwap kan aan Deelnemers die als consument optreden een bemiddelingsproces voor consumentengeschillen met betrekking tot de App(s)/Website(s) Services of deze Algemene voorwaarden ter beschikking stellen met het oog op een minnelijke oplossing. In aanmerking komende consumenten kunnen ook klachten over de EnergySwap diensten of deze Algemene voorwaarden indienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie dat hier toegankelijk is krachtens de Verordening (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013. EnergySwap is niet verplicht om een ​​online platform voor geschillenbeslechting te gebruiken om consumentengeschillen op te lossen.

Artikel 14 - Beëindiging

 1. Het staat je te allen tijde vrij om de App(s)/Website(s) Services (indien beschikbaar) te gebruiken en je kunt deze Algemene voorwaarden en de App(s)/Website(s) Services en EnergySwap diensten beëindigen door jouw Account te sluiten. EnergySwap treedt op als Beheerder en wordt gemachtigd als vertegenwoordiger van de Deelnemers voor hun interactie met de netbeheerder. Met de machtiging geeft de Deelnemer toestemming aan EnergySwap om als Beheerder van de Deelnemersovereenkomst op te treden alsook toestemming om de in het protocol vastgelegde gegevens voor de verkoop van elektriciteit ter beschikking te stellen aan EnergySwap. EnergySwap dient een intrekking van de machtiging van een bepaalde Deelnemer onmiddellijk te melden aan de netbeheerder waardoor de Deelnemersovereenkomst en de bijhorende mandaten worden stopgezet. Het kan overigens ook zijn dat de Deelnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de rechtstreekse verkoop van zelf geproduceerde elektriciteit.
 2. We kunnen deze Algemene voorwaarden en je toegang tot de App(s)/Website(s) Services met onmiddellijke ingang beëindigen als we concluderen dat er een schending door jou is van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen jou en EnergySwap bij het leveren van EnergySwap diensten.
 3. EnergySwap kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen of de App(s)/Website(s) Services en EnergySwap diensten beëindigen door je vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen en mits inachtname van een redelijke opzegtermijn.
 4. Als we de kosten niet in rekening kunnen brengen via de betaalmethode van je voorkeur, kunnen we je toegang tot de mobiele applicaties en/of websites van EnergySwap opschorten of jouw Account verwijderen totdat de betaling is uitgevoerd.
 5. Bij beëindiging moet je onmiddellijk alle openstaande bedragen betalen die je aan derden of EnergySwap verschuldigd bent. Dergelijke kosten blijven van kracht na beëindiging en we behouden ons alle rechten voor om de betaling na beëindiging te innen.

Versie 2.3

Gepubliceerd op

18/07/2023